Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego

KA – 110-1/3/18

Fabryka Sztuk
(ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew)


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Główny księgowy
w Fabryce Sztuk


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
3) brak prawomocnych wyroków za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) brak prawomocnych wyroków za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wymienione w ppkt. 3,
5) brak wykluczenia z możliwości pełnienia funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych ze względu na ukaranie zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
7) posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej samorządowych jednostek budżetowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
4) umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows; Pakiet MS Office – głównie Word, Excel; Internet) oraz programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (program do sprawozdawczości budżetowej SJO BeSti@; finanse, rozrachunki – wskazane Wolters Kluwer), program obsługujący VAT, rozliczenia bankowe,
5) wskazane wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości,
6) wskazane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej,
7) umiejętność organizacji i koordynacji pracy w dziale księgowości,
8) umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność,
9) sumienność, skrupulatność, rzetelność i obowiązkowość w realizacji zadań,
10) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność.
3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prawidłowe i rzetelne gospodarowanie środkami budżetowymi,
3) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej,
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,
5) opracowanie corocznego planu rzeczowo – finansowego oraz sprawozdań finansowych,
6) prowadzenie pełnej kontroli i ewidencji środków pieniężnych,
7) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
8) nadzór nad podległymi pracownikami,
9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań, analiz i informacji dot. dochodów, wydatków budżetowych dla potrzeb własnych, Urzędu Miasta, GUS, ZUS i Urzędu Skarbowego,
10) nadzór nad terminową realizacją wszystkich płatności,
11) nadzór nad prawidłowością raportów sporządzanych do ZUS związanych z zatrudnianiem, wynagradzaniem i zwalnianiem pracowników, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa,
12) nadzór nad prawidłowością naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
13) nadzór nad prawidłowością rozliczeń z pracownikami,
14) nadzór nad gospodarką kasową,
15)opracowywanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
16) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów o charakterze finansowym,
17) przeprowadzanie wewnętrznej kontroli, zarządzanie inwentaryzacjami i nadzór nad prawidłowym jej przebiegiem,
18) naliczenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sporządzanie planu, terminowe przekazywanie na rachunek ZFŚS naliczonych odpisów oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń z pracownikami i kontrola zgodności wydatków z regulaminem jednostki,
19) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem w oparciu o obowiązujące instrukcje,
20) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Fabryce Sztuk z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje się w ramach obowiązków służbowych.
4. Warunki pracy na stanowisku
Miejsce pracy: budynek Fabryki Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, Tczew; II piętro, w budynku znajduje się winda.
Praca jednozmianowa, wymiar czasu pracy - pełen etat, praca przy komputerze.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
- odręcznie podpisane: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i kariery zawodowej) - druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 w Tczewie bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl; list oraz kwestionariusz powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami)”.
- oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), o braku wykluczenia z możliwości pełnienia funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii – wzór w załączeniu,
- kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami) - wzór w załączeniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Fabryce Sztuk”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Fabryce Sztuk na stanowisku wskazanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.
Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Dyrektor Fabryki Sztuk

Alicja Gajewska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2018 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Chełstowski
Ilość wyświetleń: 771
09 kwietnia 2018 15:11 (Marcin Chełstowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 15:11 (Marcin Chełstowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 15:11 (Marcin Chełstowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)